mở iphone không cần bấm nút home

  • Mở iPhone không cần bấm nút home với phần mềm ảo
    11:42AM 06/08/2014
    Hướng dẫn cách mở khóa màn hình iphone không cần bấm nút home   Người xưa có câu : Của bền tại người. Và câu nói đấy đến giời đây vẫn được áp dụng. Nhiều người khi sử dụng iPhone muốn bảo quản trước máy của mình một cách đảm bảo nhất. Các phím chức...